top of page

Opgelet!

Deze loonberekeningen gelden pas vanaf 1 april 2024 (datum aanpassing contract). Voor meer informatie over de wijzigingen en wanneer welke veranderingen precies ingingen kijk je best op volgende pagina: 

Sommige van deze bedragen vloeien voort uit berekeningen uitgevoerd door VASO zelf en zijn dus niet officieel. Aldus kunnen deze fouten bevatten en zijn ze eerder als richtbedragen te gebruiken. Merk je een fout op, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren

Loonberekening

Sinds de nieuwe collectieve overeenkomst (CO) van 05/2021 zijn er een aantal minimale vergoedingen vastgelegd per Koninklijk besluit. De aanpassingen van 01/04/2024 werden hier reeds in verwerkt. 

 

 

Wat zijn de minimale regels?

 • Elke ASO krijgt een bruto maandloon voor 48h werktijd (tenzij in geval van deeltijds werk)

 • Deze vergoedingen (minimumverloning, onkostenforfait en wachtforfait) zijn jaarlijks op 1 januari onderhevig aan de indexatie, en volgen dezelfde regels die ook van toepassing zijn op de indexatie van de honoraria. Telkens tegen 15 oktober van het voorgaand jaar zal het RIZIV, in het geval er aanleiding is tot indexatie, de nieuwe indexcijfers meedelen.

 • Elke ASO krijgt een maandelijkse onkostenforfait (dit is niet belast en dus netto). Vanaf 1/4/2024 bedraagt deze 156,05 euro. Deze forfait is onderhevig aan de index.

 • Bovendien komen er nog bijkomende vergoedingen bij ipv opting out en wachtdiensten. Meer info vind je in onderstaande tabellen. De concrete bedragen vind je onderaan deze pagina. 

Beschrijving
Voor 2024
Vanaf 2024
Opmerkingen
Onkostenenvergoeding
€ 100
€ 106,05
Sinds 1/04/2024 komt hier € 50 en bedraagt dit € 156,05. Wordt jaarlijks geïndexeerd
Forfait oproepbare wacht weekdag tussen 8u-20u
€ 50
€ 53,03
Wordt jaarlijks geïndexeerd. Per begonnen uur dient hier ook een uurloon voor betaald te worden.
Forfait oproepbare wacht weekend en tussen 20u-8u
€ 75
€ 79,54
Wordt jaarlijks geïndexeerd. Per begonnen uur dient hier ook een uurloon voor betaald te worden.
Vergoeding
Bijkomend percentage loon
Opmerkingen
Opting out (uren > 48u)
10%
Bovenop basisloon en cumulatief met onderstaande
Oproepbare wacht weekdag en zaterdag tussen 8u-20u
35%
Bovenop basisloon. Was voor 1/4/2024 25%
Oproepbare wacht zondag/feestdag of 20u-08u
60%
Bovenop basisloon. Was voor 1/4/2024 50%

Hoe moet ik dit berekenen?

 • Een ASO krijgt steeds minstens het maandloon voor 48 uur

 • Bovenstaande vergoedingen i.k.v. wachtdiensten, nachtwerk en weekendwerk zijn van toepassing. 

 • Je krijgt een forfait voor oproepbare wachtdiensten (per begonnen 12 uur).

Opting out is niet getekend ​​

 • Belangrijk is dat je gemiddeld aantal uren 48 per week is. (Dit kan uitschieters bevatten tot 60 uur in een week zolang het gemiddelde over de referentieperiode (vaak een kwartaal of 13 weken) niet meer is dan 48 uur). Als je toch gemiddeld meer uren doet, moeten deze uren gerecupereerd worden, bijvoorbeeld in de vorm van een vakantiedag. Overuren kunnen/mogen in dit systeem nooit uitbetaald worden.

Opting out is wel getekend 

 • Er wordt steeds gekeken naar hoeveel uren een ASO werkt per kwartaal (13 weken)

 • Werkt een ASO gemiddeld meer dan 48u/week, dan worden alle uren daarboven aan het uurloon (100%) + 10%, 35% of 60% betaald

 • Werkt een ASO gemiddeld minder dan 48 uur, dan worden uren tussen 20-8h en op zaterdag vergoed aan + 35% en uren op zondag en feestdagen aan + 60%. Zodra meer dan 48 uur per week wordt gepresteerd worden de bijkomende uren betaald aan 135% of 160%. De redenering hiervoor is dat het maandloon reeds een vergoeding voor 48 uren werk voorziet.

 • Sinds 01/04/2024 geldt ook dat deze wachtvergoedingen cumulatief zijn met de opting-out vergoeding.

 • Ongeacht of je gemiddeld 48  werkt krijg je een forfait voor een oproepbare wachtdienst (per 12h)

Wat moet ik zien op het einde van de maand op mijn loonbrief?

 • Maandelijks krijgt een ASO steeds zijn maandloon én zijn toeslagen (35% of 60%) voor onregelmatige uren, alsook alle uren die > 60 uur per week gepresteerd werden. 

 • De opting-out uren worden verrekend per referentieperiode van 13 weken en nadien uitbetaald. 

 • Uiteraard gaat van het brutoloon ook een bedrijfsvoorheffing af (voorschot op uw belasting). De effectieve belastingen die je dient te betalen wordt jaarlijks verrekend (per inkomstenschijf). Meer informatie en de beroepsinkomens per schijf vind je hier.

Anciënniteit

 • Het brutoloon van de ASO is afhankelijk van zijn/haar opleidingsjaar, waarbij dat een hoger opleidingsjaar tot een hogere anciënniteit leidt en dus ook meer verloning met zich meebrengt

 • Ook voor PhD studenten en MKA studenten tellen deze jaren sinds 10/2023 mee in de anciënniteitsbepaling. Concreet voor MKA ASO's betekent dit dat deze bij de start van hun MKA opleiding starten aan het barema van een 4e jaars ASO (gezien hier reeds 3 jaar odontologie aan voorafging). 

 • In onderstaande tabel (niet zichtbaar op gsm) vind je de lonen zoals deze van toepassing zijn sinds 01/01/2024. De supplementen van 35 en 60% zijn slechts van toepassing sinds 01/04/2024 (voordien respectievelijk 25 en 50%)

Opleidingsjaar
Minimum maandloon (48u)
Minimum uurloon (100%)
110% van uurloon
35% van uurloon
135% van uurloon
60% van uurloon
160% van uurloon
1
3597.01
17.29
19.02
6.05
22.48
10.38
27.67
2
3712.59
17.85
19.63
6.25
23.2
10.71
28.56
3
3876.08
18.64
20.5
6.52
24.23
11.18
29.82
4
4001.57
19.24
21.16
6.73
25.01
11.54
30.78
5
4174.96
20.07
22.08
7.03
26.09
12.04
32.12
6
4348.35
20.91
23
7.32
27.18
12.54
33.45
bottom of page